అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం

Created By : Mr Srinivasa babu n

అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం

Campaign Goal 25,000

4

Raised Funds ₹1,043.00

Raised funds can feed 1 children/year

Start Date:Dec 19, 2016

End Date: Mar 19, 2017

Time limit for the campaign has passed.

Note: Rs. 1500 can feed a child for a year

 

Campaign Overview

Dear All,

బాల్యం ఎలా గడిచిందో తెలియకుండానే పెద్దవాళ్లము అయ్యాము. అలాంటి బాల్యానికి చేయూత అందించడమంటే భగవంతునికి ప్రత్యక్ష సేవ చేయడమే.మనమూ అందులో భాగమవడమంటే శ్రీ క్రిష్ణ పరమాత్మ ను పిల్లలలో దర్శించుకోగలగడమే...శ్రీక్రిష్ణశరణంమమ.

Support my campaign to  support akshaya patra  providing  hunger free education to school children.

Campaign Donors

  • Mrs. M Sampurna Lakshmi
  • Mrs. V Uma Kumari
  • Mr. Srinivasa Babu N

The Best Way to Make a Difference in the Lives of Others